τείνω

Validation

No

Last modification

Fri, 07/21/2023 - 12:55

Word-form

θάνατος

Transliteration (Word)

thanatos

English translation (word)

death

Transliteration (Etymon)

teinō

English translation (etymon)

to stretch

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, theta, p. 72

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Θάνατος. τάνατός τις ἐστί. παρὰ τὸ τείνειν τὸ σώμα τῇ ψύξει· ἢ ὅτι ταναός ἐστιν· ἐπὶ πάντας διατείνων ἑαυτόν. ἢ περισσὸν τὸ θ. ἄνατος. ἄνευ γὰρ ἄτης ἐστὶν ὁ ἀποθανών.

Translation (En)

Thanatosdeath”: it is a form of *tanatos, because it stretches [teinein] the body by freezing it. Or of tanaos “outstretched”, because it extends [diateinōn] to everyone. Or the /th/ is superfluous, because a dead person is without [aneu] bane [atēs].

Other translation(s)

Thanatos « mort » : c’est une forme de *tanatos, parce qu’elle étire [teinein] le corps en le refroidissant. Ou de tanaos « étendu », parce qu’elle s’étend [diateinō] à tous. Ou bien le /th/ est superflu, parce qu’une personne morte est sans [aneu] fléau [atēs].

Comment

Derivational etymology relying on the observation that corpses are stiff. The alleged etymon τείνω does not mean "to become stiff" or "to make stiff", but "to extend", which has little to do with "death", but what is tense is stiff. The etymology implies a formal change, from /t/ to /th/, and probably also a change in the vowels, but this is not explicit.

Parallels

Etym. Gudianum, theta, p. 254 (Θάνατος, παρὰ τὸ τάνατος, τείνει γὰρ τὸ σῶμα τῇ ψύξει); Etym. Magnum, Kallierges, p. 442 (Θάνατος: Παρὰ τὸ τείνω, τὸ τανύω, τάνατος καὶ θάνατος, ὁ τείνων τὸ σῶμα τῇ ψύξει); Ps-Zonaras, Lexicon, theta, p. 1021 (Θάνατος Χριστοῦ ἐστι τῶν σαρκικῶν παθῶν νέκρωσις καὶ πάσης δαιμονικῆς ἐνεργείας ἀφάνισις ἀρίστη. θάνατος δὲ παρὰ τὸ τείνω, τάνατος καὶ θάνατος, ὁ τείνων τὸ σῶμα, ἢ ὅτι τάνατός ἐστιν ὁ ἐπὶ πάντας ἑαυτὸν διατείνων)

Modern etymology

The etymology of θάνατος is disputed. It implies a root *dhenh2- "to flee, to depart" with cognates in Indo-Iranian (Beekes)

Persistence in Modern Greek

MG still has θάνατος "death"

Entry By

Eva Ferrer