χωρέω

Validation

Yes

Word-form

χήρα

Transliteration (Word)

khēra

English translation (word)

widow

Transliteration (Etymon)

khōreō

English translation (etymon)

to give way

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 187

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842:

Quotation

Χήρα, παρὰ τὸ χαίρω, κατὰ ἀντίφρασιν, ἡ μὴ χαίρουσα· 
ἢ παρὰ τὸ χῶ τὸ στηρῶ (χωρῶ), ἡ μεμονωμένη τοῦ ἀνδρός

Translation (En)

Khēra "widow", from khairō "to rejoice", the one who does not rejoice; or from the verb *khō meaning "to deprive" (khōrō), the one who is deprived of her husband"

Comment

This etymology probably goes back to Philoxenus and derives the word from a monosyllabic verbform *χῶ from which is also derived χωρέω "to leave room" (χωρέω is explicit in other sources, see Parallels). Formally, it relies on the alternation between [ē] and [ō] (ἀρήγω / ἀρωγός)

Parallels

Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos p. 153 (ωήρα, παρὰ τὸ γῶ τὸ χωρῶ, ἡ χωρητικὴ τῶν κακῶν, ἢ παρὰ τὸ χαρὰ κατὰ ἀντίφρασιν, ἡ μὴ χαίρουσα)´Επιμερισμι ηομεριψι ορδινε αλπηαβετιψο τραδιτι, κηι 12 (γίνεται χῆρ⸤α παρὰ τὸ⸥ χῶ, τὸ χωρῶ, ⸤ὁ μέλλων χήσω⸥ καὶ ἐξ ⸤αὐ⸥τοῦ γίνεται χῆρα, ἡ χωρητικὴ ⸤τῆς λύπ⸥ης); Etym. Gudianum, khi p. 564 (χήρα, ἡ γυνὴ, παρὰ τὸ χαίρω χαρὰ, κατ’ ἀντίφρασιν, ἡ μὴ χαίρουσα· ἢ παρὰ τὸ χῶ τὸ χωρῶ, ὁ μέλλων χήσω, καὶ ἐξ αὐτοῦ γίνεται χήρα, ἡ χωρητικὴ τῆς λύπης· ἢ ἡ μεμονωμένη τοῦ ἀνδρός) Etym. Magnum, Kallierges p.811 (Παρὰ τὸ χῶ, τὸ χωρῶ, ὁ μέλλων, χήσω, χήρα, ἡ χωρητικὴ τῶν κακῶν τῆς λύπης)

Modern etymology

The word derives from a root *gheh1- meaning "to leave". Within Greek, it is related to χώρα "space, place" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes

Entry By

Le Feuvre