κεράννυμι

Validation

No

Last modification

Tue, 03/28/2023 - 19:43

Word-form

κρουνῶν, κρουνός

Transliteration (Word)

krounos

English translation (word)

spring

Transliteration (Etymon)

kerannumi

English translation (etymon)

to mix

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *125

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *125

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Kρουνῶν (Δ 454)· ῥευμάτων. ἔστι ῥῆμα κρῶ μονοσύλλαβον, ὅπερ γίνεται ἀπὸ τοῦ κερῶ κρῶ· ἐκ τούτου γίνεται κρονὸς καὶ κρουνός.

Translation (En)

Krounōn (Il. 4.454) "currents". There is a monosyllabic verb *krō, which is made from kerō "to mix", from which are made *kronos and krounos.

Other translation(s)

Krounōn (Il. 4.454) "écoulements". Il existe un verbe monosyllabique *krō, qui vient de kerō « mélanger » ; de là viennent *kronos et krounos.

Comment

Derivational etymology starting from a monosyllabic verb *κρῶ derived from a non monosyllabic form κεράω, thematic counterpart of κεράννυμι "to mix". The stream is etymologized as a mixing of waters.

Parallels

Lexicon αἱμωδεῖν, kappa 110 (κρουνῶν (Il. 4.454): ῥευμάτων. ἔστι ῥῆμα κρῶ μονοσύλλαβον, ὅπερ γίνεται ἀπὸ τοῦ κερῶ κρῶ· ἐκ τούτου γίνεται κρονός καὶ κρουνός); Etym. Gudianum, kappa, p. 349 (Κρουνῶν, ῥευμάτων, ἔστι ῥῆμα κρῶ μονοσύλλαβον, ὅπερ γίνεται ἀπὸ τοῦ κερῶ κρῶ· ἐκ τούτου γίνεται κρονὸς καὶ κρουνός); Etym. Magnum, Kallierges, p. 541 (Κρουνός: Τὸ ῥεῦμα· καὶ κρουνῶν, ῥευμάτων. Ἐκ τοῦ κερῶ κρῶ γίνεται κρονὸς καὶ κρουνός· ἢ ἀπὸ τοῦ ῥέω, ῥουνὸς καὶ κρουνός); Ps.-Zonaras, Lexicon, kappa, p. 1252 (Κρουνός. ἔστι ῥῆμα κρῶ μονοσύλλαβον, πλεονασμῷ τοῦ υ κρούω, ὅπερ γίνεται ἀπὸ τοῦ κερῶ, κρῶ. ἐκ τούτου γίνεται κρονὸς καὶ κρουνός)

Modern etymology

Probably from *kros-no- with a cognate in Germanic. Within Greek, probably related to κρήνη "source" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes, as a learned word

Entry By

Eva Ferrer