φαίνω

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 10:35

Word-form

βαυνός

Transliteration (Word)

baunos

English translation (word)

furnace

Transliteration (Etymon)

phainō

English translation (etymon)

to bring to light

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *60

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Commentaria in Dionysii Thracis Artem grammaticam, Scholia Vaticana

Ref.

p. 112

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 1.3, Leipzig: Teubner, 1901 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

Γίνεται δὲ ἡ λέξις (sc. βάναυσος) παρὰ τὸ φῶ, τὸ φαίνω, ἐξ οὗ φαύνω, καὶ ἀποβολῇ τοῦ φ αὔνω· ἐκ τούτου αὐνὸς καὶ βαυνός, ὅπερ κοινῶς μὲν ὀξύνεται, Ἀττικῶς δὲ βαρύνεται· σημαίνει δὲ τὴν κάμινον, ὡς παρὰ τῷ Ἐρατοσθένει (fr. 24 Powell)· „μέσον δ’ ἐξαύσατο βαυνόν“, ἤγουν ὑφηῦσε. καὶ ὡς παρὰ τὸ ἵππος Ἵππασος καὶ παρὰ τὸ χόρτος χόρτασος, οὕτως καὶ παρὰ τὸ βαυνὸς βαύνασος καὶ καθ’ ὑπερβιβασμὸν βάναυσος.

Translation (En)

The word (sc. banausos "craftsman") is made from *phō, "to bring to light" [phainō], from which comes *phaunō, *aunō by dropping the [ph]; from there come *aunos and baunos, which is usually oxytone, but has a recessive accent in Attic. It means "furnace", as in Eratosthenes (fr. 24 Powell): "meson d’ exausato baunon" ["he lit a fire in the middle of the furnace"], meaning "he lit up from underneath". And just as from hippos "horse" comes Hippasos and from khortos "yard" *khortasos, *baunasos comes from baunos in the same way, and banausos by transposition.

Other translation(s)

Le terme (sc. banausos « artisan ») est dérivé de *phō, « montrer, faire voir » [phainō], d’où vient *phaunō, et par chute du [ph], *aunō; de ce dernier viennent *aunos et baunos, qui est généralement oxyton, mais a un accent récessif en attique ; cela signifie « « fourneau », comme chez Eratosthène (fr. 24 Powell) : « meson d’ exausato baunon » [« il alluma un feu au milieu du fourneau »], c’est-à-dire « il alluma par en-dessous ». Et de même que de hippos « cheval » est dérivé Hippasos et de khortos « cour » est dérivé *khortasos, de même *baunasos est dérivé de baunos, puis banausos par transposition.

Comment

Derivational etymology implying several formal changes: φῶ → *φαύνω (verbal derivation) → *αὔνω (dropping of the initial consonant → *αὐνός (nominal derivation) → βαυνός (addition of an initial consonant). The semantic justification for that is that the furnace is bright and shines, hence the connection with the root of φαίνω.

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Unknown (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Eva Ferrer