ἅμμα

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:55

Word-form

αἷμα

Transliteration (Word)

haima

English translation (word)

blood

Transliteration (Etymon)

hamma

English translation (etymon)

knot, link

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 16

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Αἷμα, παρὰ τὸ ἔσω, ὡς ἅμμα, καὶ δεσμὸς πάντων δυναστεύων· ὡς Ἐμπεδοκλῆς ὁ φιλόσοφος φησίν· αἷμα 
γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιον ἐστὶ νόημα.

Translation (En)

"Blood (haima) is from that which inside is as a link (hamma) and a bond which rules everything. As the philosopher Empedocles says: «because blood is the thought which surrounds the heart»"

Comment

This etymology relies formally on the phonetic and morphological similarity between [haima] and [hamma], which have the same inflectional type, and semantically on the fact that blood is found throughout the body, in veins which appear as a net binding the body together.

Parallels

Orion, Etymologicum (excerpta e cod. regio Paris. 2630), p. 185 (Αἷμα· τὸ θερμότατον τὸ ἐν σώμασι· διὸ καὶ ἀπὸ τοῦ ἄναμμα εἶναι κέκληται αἷμα· ἢ παρὰ τὸ ἔσω. καθ’ ὃ δὲ ὡς ἅμμα καὶ δεσμὸς πάντων δυνατεύων, Ἐμπεδοκλῆς ὁ φιλόσοφος φησίν· Αἷμα γὰρ ἀνθρώποις περικαρδ νόημα); Meletius, De natura hominis p. 37 (καὶ γίνεται αἷμα παρὰ τὸ ἔναμμα εἶναι καὶ δεσμὸν τῷ σώματι); Etym. Gudianum, alpha, p. 45 ([παρὰ τὸ ἅμμα] καὶ σύνδεσμόν τι εἶναι τοῦ ὅλου σώματος); Etym. Magnum, Kallierges p. 34 (Αἷμα: παρὰ τὸ ἅμμα τὶ εἶναι τοῦ σώματος).

This etymology may be hinted at in Plato, Timaeus 70b1 (τὴν δὲ δὴ καρδίαν
 ἅμμα τῶν φλεβῶν καὶ πηγὴν τοῦ περιφερομένου κατὰ πάντα
 τὰ μέλη σφοδρῶς αἵματος "the heart, bond of the veins and source of the blood which is transported into all the limbs").

Modern etymology

Αἷμα has no established etymology. See Beekes, EDG for the different proposed explanations.

Persistence in Modern Greek

Αίμα is still used in MG to denote 1. 'blood', 2. family relation in phrases as "ίδιο αίμα" 3. phrases expressing struggle as "χύθηκε αίμα", 3. phrases like "σιγά τα αίματα" (for a non intense fight).

Entry By

Le Feuvre