αἴθω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:54

Word-form

αἷμα

Transliteration (Word)

haima

English translation (word)

blood

Transliteration (Etymon)

aithō

English translation (etymon)

to burn

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773, alpha p. 612

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

αἷμα περὶ τὸ αἴθω τὸ
 καίω· θερμὸν γάρ·

Translation (En)

Blood (haima) is from "to burn" (aithō), because blood is warm.

Comment

The etymology relies formally on the similarity of the initial diphthong, semantically on a descriptive property of blood, and contextually on the juncture found in Homer αἷμα θερμόν (Il. 11.266, Od. 9.388).

Parallels

Orion, Etymologicum (excerpta e cod. regio Paris. 2630), p. 185 (Αἷμα· τὸ θερμότατον τὸ ἐν σώμασι· διὸ καὶ ἀπὸ τοῦ ἄναμμα εἶναι κέκληται αἷμα· ἢ παρὰ τὸ ἔσω [mistake for αἴθω because of the prononciation in Byzantine Greek]); Meletius, De natura hominis p. 133 (παρὰ δὲ τὸ αἴθω τὸ καίω αἷμα ἐκλήθη· οὐδὲν γὰρ τῶν ἐν τῷ σώματι χυμῶν θερμότερον τοῦ αἵματος ἐστί); Theognostus, Canones sive de orthographia 523 (Τὰ παρὰ τὸ αἴθω ῥῆμα, ὃ δηλοῖ τὸ καίω, διὰ τῆς αι διφθόγγου γράφονται· οἷον, αἰθάλη· αἰθήρ· ἀπὸ οὖν τοῦ αἴθω, ὁ παθητικὸς παρακείμενος ἦσμαι, ἀφ’ οὗ ῥηματικὸν ὄνομα αἶσμα, καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ αἷμα, καὶ δασύνεται); Etym. Gudianum, theta p. 267, s.v. θυμός (τὸ δὲ αἷμα παρὰ τὸ αἴθω τὸ καίω).

This etymology may already be implied by Aretaeus (2 AD), De curatione acutorum morborum libri duo 2, 6, 2 (οὕνεκα τῷ αἵματι 
αἴθεται τὸ ἧπαρ· θερμὸν γὰρ τὸ αἷμα).

Modern etymology

Αἷμα has no established etymology. See Beekes, EDG for the different proposed explanations.

Persistence in Modern Greek

Αίμα is still used in MG to denote 1. 'blood', 2. family relation in phrases as "ίδιο αίμα" 3. phrases expressing struggle as "χύθηκε αίμα", 3. phrases like "σιγά τα αίματα" (for a non intense fight).

Entry By

Le Feuvre