ἵστημι

Validation

No

Last modification

Tue, 02/21/2023 - 11:12

Word-form

στίζω

Transliteration (Word)

stizō

English translation (word)

to mark, to put a punctuation mark

Transliteration (Etymon)

histēmi

English translation (etymon)

to make to stand

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 21

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 149

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Στίζω· παρὰ τὸ στῶ στίζω. τὸ τὸν διακεχυμένον καὶ πεπλανημένον λόγον στῆσαι. ὁ δὲ Φιλόξενός φησιν ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων, <ὅτι> στίζειν ἐστὶ τὸ τῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει φορᾶς στάσιν ποιεῖν †στίζειν λέγομεν†· ἀπὸ τοῦ στίζω στιγμή.

Translation (En)

Stizō "to mark": stizō from *stō "to make to stand". Stopping a scattered and wandering reading. Philoxenus says in the On monosyllabic verbs that stizein means to take a break in the flow of reading, †we say stizein†. From stizō comes stigmē "period".

Other translation(s)

Stizō « ponctuer » : stizō dérivé de *stō « placer debout ». Le fait de s’arrêter dans une lecture dispersée et égarée. Philoxène dit quant à lui dans le Des verbes monosyllabiques que stizein, c’est ménager une pause dans le flot de la lecture †nous disons stizein†. Stigmē « point » vient de stizō.

Comment

Derivational etymology in which the verb is analyzed στ-ίζω, and, as many words starting with /st/, derived from ἵστημι, ἔστην. Here the transitive meaning of ἵστημι is kept, and is used to account for the technical meaning of στίζω "to punctuate". Punctuation is what makes the speech stop. The other uses of the verb (to tattoo, to brand) are not taken into account. -ίζω, probably analyzed as a suffix, is not explained. From στίζω is correctly derived στιγμή

Parallels

Herodian, Περὶ παθῶν, Gr. Gr. vol. 3, 2, p. 289 (στιγμή: παρὰ τὸ στίζω στιγμή καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ· ὡς δὲ φοιτῶ φοιτίζω, οὕτω στῶ στίζω τὸ τὸν διακεχυμένον καὶ πεπλανημένον λόγον στῆσαι· ὁ δὲ Φιλόξενος στίζειν τὸ τῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει φορᾶς στάσιν ποιεῖν. στίζω στίξω στιγμή); Etym. Magnum, Kallierges, p. 728 (Στιγμή: Παρὰ τὸ στίζω, στιγή· καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ. Ὡς δὲ φοιτῶ φοιτίζω, οὕτω στῶ στίζω, τὸ τὸν διακεχυμένον καὶ πεπλανημένον λόγον στῆσαι· ὁ δὲ Φιλόξενος στίζειν, τὸ τῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει φορᾶς στάσιν ποιεῖν. Στίζω, στίξω, στιγμή)

Modern etymology

Inherited from PIE *(s)teig- "to sting", cognate with Lat. instigate "to incite", Goth. stiks "stitch", Skt. tejate "to sharpen" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has στίζω "to punctuate"

Entry By

Eva Ferrer