νάω

Validation

No

Last modification

Fri, 02/17/2023 - 21:03

Word-form

νᾶμα

Transliteration (Word)

nama

English translation (word)

stream

Transliteration (Etymon)

naō

English translation (etymon)

to flow

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 12

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, nu, p. 109

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Νᾶμα· παρὰ τὸ νῶ, τὸ ῥέω, οὗ ὁ μέλλων νάσω, ἐξ αὐτοῦ νᾶμα, ὡς δράσω δρᾶμα.

Translation (En)

Nama "river": from , "to flow", of which the future is nasō, from which comes nama, as from drasō "I will act" drama "action"

Other translation(s)

Nama "cours d'eau": de , "couler", dont le futur est nasō, à partir duquel est fait nama, comme à partir de drasō "j'agirai" drama "action"

Comment

Derivational etymology, regularly deriving the verbal noun from the future of the verb.

Parallels

Photius, Lexicon, epsilon 817 (ἔναε· ἔρρει, ἀφ’ οὗ καὶ τὰ ῥεύματα νάματα); Epimerismi Homerici, A 12b (νῆας: παρὰ τὸ νῶ, τὸ κολυμβῶ, Ps Os ἐξ οὗ παρήχθη καὶ νῆσος καὶ ναύτης καὶ νᾶμα καὶ νῆτρον. Os); Etym. Gudianum, nu, p. 402 (Νᾶμα, παρὰ τὸ νῶ, τὸ νέω, ὁ μέλλων νάσω, νᾶμα ὡς δρᾶμα); Eusthatius, Comm. Od. vol. 1, p. 337 (Νάειν δὲ ὀρῷ, τὸ πεπληρῶσθαι ὡς καὶ ἔξω ῥέειν. ὅθεν καὶ τὸ νᾶμα γίνεται, καὶ τὸ ναρόν); Etym. Magnum, Kallierges, p. 597 (Νάμα: Παρὰ τὸ νῶ, τὸ ῥέω· οὗ ὁ μέλλων, νάσω· ἐξ αὐτοῦ νάμα, ὡς δράσω δράμα); ibid., p. 598 (Νασμός: Ὄμβρος· ἀπὸ τοῦ νάω· ὅθεν καὶ νάμα καὶ ναύτης); Etym. Symeonis, epsilon 394 (Ἔναεν· ἔρρει· ἀφ’ οὗ καὶ νάματα τὰ ῥεύματα καί· νᾶεν δ’ ὀρῷ ἄγγεα. Ἀντὶ τοῦ περιερρεῖτο, καί· νασμοῖσι· τοῖς ῥεύμασιν. Ἀπὸ τοῦ νάω ἔναον); Ps.-Zonaras, Lexicon, nu, p. 1384 (Νασμός. ὄμβρος. ἀπὸ τοῦ νάω, τὸ ῥέω. ὅθεν καὶ νᾶμα καὶ ναύτης); Ibid., nu, p. 1387 (Νᾶμα. ποτόν· ὕδωρ. ἀπὸ τοῦ νάω, τὸ ῥέω); Scholia in Lycophronis Alexandram 80b (νασμός· ὄμβρος, κατακλυσμός, ἀπὸ τοῦ νάω ῥήματος, {ὃ σημαίνει τὸ ῥέω, }ὅθεν καὶ νᾶμα καὶ ναύτης καὶ ναῦς {καὶ ‘νάουσαν ἀκρότομον’}); Scholia in Claudii Aeliani libros de natura animalium, VII 12 (‹νῶσι·› a. ἀντὶ τοῦ νήθουσι. b. σημείωσαι ὅτι οὐ κατὰ λόγον κεῖται ἡ δευτέρα συζυγία τῶν περισπωμένων ἐνταῦθα ἐν τῷ νῶσιν ἀντὶ τοῦ κλώθουσιν. πρώτης γάρ ἐστι συζυγίας τὸ νῶ τὸ κλώθω, δευτέρας δὲ τὸ νῶ τὸ ῥέω· Ἀριστοφάνης «σκὼρ ἀεὶ νῶν», ἀφ’ ‹οὗ› νᾶμα)

Modern etymology

Derivative of νάω "to flow", probably from an older *νάϝημα. Probably cognate with Sanskrite snauti "to drip" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has νάμα "stream" as a learned word in frozen phrases

Entry By

Eva Ferrer