δῆλος

Validation

Yes

Word-form

Δῆλος

Transliteration (Word)

dēlos

English translation (word)

Delos

Transliteration (Etymon)

dēlos

English translation (etymon)

clear

Author

Callimachus

Century

3 BC

Source

Idem

Ref.

Del. 51-54

Ed.

S. Stephens, Callimachus, The Hymns, OUP, 2015

Quotation

ἡνίκα δ' Ἀπόλλωνι γενέθλιον οὖδας ὑπέσχες,/ τοῦτό τοι ἀντημοιβὸν ἁλίπλοοι οὔνομ' ἔθεντο,/ οὕνεκεν οὐκέτ' ἄδηλος ἐπέπλεες, ἀλλ' ἐνὶ πόντου/ κύμασιν Αἰγαίοιο ποδῶν ἐνεθήκαο ῥίζας

Translation (En)

But when you offered your soil for Apollo as a gift for his birth, sailors gave you this name in exchange, for you no longer sailed about adēlos “inconspicuous but into the waves of the Aegean sea you put down the roots of your feet

Comment

IMPLICIT ETYMOLOGY. Play between the toponym/ the adjective and the negated privative compound (litotes)

Parallels

Theophrastus, Placit. 12.16

Modern etymology

Δῆλος is from *δέαλος, cognate with δέατο "he appeared", from *deih2- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The adjective is no longer used in Modern Greek. Only the name of the island exists

Entry By

Arnaud Zucker