μερίζω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 19:30

Word-form

μερμήριζε

Transliteration (Word)

mermērizō

English translation (word)

to be anxious, to hesitate

Transliteration (Etymon)

merizō

English translation (etymon)

to divide

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 111

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

μερμήριζε ἀντὶ τοῦ ἐμερίμνα, ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τάδε καὶ τάδε διαμερίζεσθαι τὴν ψυχὴν τοῦ μεριμνῶντος. ὅθεν καὶ μέρμηρας τὰς μερίμνας ἔνιοι [δὲ] τῶν νεωτέρων ποιητῶν εἶπον.

Translation (En)

Mermērize "he hesitated", instead of emerimna "he was anxious", from the fact that the soul of the anxious man is divided (diamerizesthai) into this and that. From there some of the younger poets called the preoccupations mermēras

Comment

Derivational etymology assuming a reduplication, μερίζω → *μερμερίζω. The lengthening of the vowel is not explicitly mentioned (but is in other sources). The fact that there is a "full" reduplication, instead of the regular reduplication which would yield *μεμερίζω, was not an issue. From the semantic point of view, it is rather straightforward: the one who hesitates is divided between two choices. This etymology is the only one mentioned in our sources.

Parallels

Orion, Etymologicum, mu, p. 105 (Μερμερίζειν. παρὰ τὸ μείρω, ἀφ’ οὗ τὸ μέρος ὄνομα. παρὰ τοῦτο μερίζω, διπλασιασμὸς μερίζω. οἱ γὰρ φροντίζοντες μερίζονται τὴν γνώμην); Epimerismi homerici Il. 1.189b (μερμήριξε: ἀορίστου πρώτου, τρίτου προσώπου. τὸ θέμα μερμηρίζω. τοῦτο παρὰ τὸ μείρω, τὸ μερίζω, ἀφ’ οὗ καὶ μέρος ὄνομα· παρὰ τοῦτο μερίζω καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν μερμερίζω καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η μερμηρίζω); Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, mu 1 (μερμήριζε (Β 3): παρὰ τὸ μερίζω· τοῦτο παρὰ τὸ μέρος· τοῦτο παρὰ τὸ μείρω μερῶ μερίζω καὶ μερμερίζω καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η μερμηρίζω. ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τάδε καὶ τάδε μερίζεσθαι τὴν ψυχὴν τοῦ μεριμνῶντος· ὅθεν καὶ μέρμηρας τὰς μέριμνας ἔνιοι λέγουσιν); Etym. Gudianum, mu, p. 387 (Μερμέριζε, φρόντιζε, βουλεύου. παρὰ τὸ μερίζω, τοῦτο παρὰ τὸ μέρος· τοῦτο παρὰ τὸ μείρω, μερῶ, μερίζω καὶ μερμερίζω, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η, μερμηρίζω, ἀπὸ τοῦ, ἐπὶ τάδε καὶ τάδε μερίζεται τὴν ψυχὴν τοῦ μεριμνῶντος· ὅθεν καὶ μερμήρας τὰς φροντίδας ἔνιοι λέγουσιν); Eustathius, Comm. Il. 1, 127 Van der Valk (Μερμηρίζειν δὲ τὸ μερίζεσθαι εἰς διαφόρους βουλάς, ἐξ οὗ καὶ ἡ μέριμνα γίνεται· ἐτράπη δὲ τὸ ε εἰς η, ἵνα χρησιμεύσῃ εἰς μέτρον σπονδειακόν. καὶ ὁ μηρὸς δὲ ἀπὸ τοῦ μερίζω γίνεται τροπῇ τοῦ ε εἰς η. ἡ δὲ ἄρχουσα τοῦ μερμηρίζειν ἐξ ἀναδιπλασιασμοῦ ἐστι καὶ προσθήκης τοῦ ρ. τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ ἄλλων γίνεται. καὶ ἐν τῷ μαρμαίρω γὰρ καὶ ἐν τῷ δαρδάπτω καὶ ἐν τῷ καρκαίρω διπλασιασμός ἐστι καὶ πλεονασμὸς τοῦ ρ. ἐκ δὲ τοῦ μερμηρίζειν καὶ μέρμηραι παρὰ τοῖς παλαιοῖς αἱ βουλαί, ὡς τὸ «ἄμπαυμά τε μερμηράων»); ibid., 1, 128 (εἰ δὲ καὶ τὰ βουλευόμενα διαφόρως ἔχοιεν πρὸς ἄλληλα, μερμηρίζειν τὸ τοιοῦτον καλεῖ διὰ τὴν διχόνοιαν καὶ τὸν τοῦ θελήματος μερισμὸν τραπέντος τοῦ ε τοῦ μερισμοῦ εἰς η, ὡς προγέγραπται); ibid., 3, 124 (Τὸ δὲ «μέρμερα» δηλοῖ μὲν πολλὴν ἔννοιαν ἐν μιᾷ λέξει, ἐκφέρεται δὲ διὰ τῶν δύο ε, ὡς εὐθετούμενον εἰς δάκτυλον. τὸ μέντοι μερμηρίζειν ἀεὶ διὰ τοῦ η λέγεται χάριν σπονδείου. τὸ γὰρ μερμερίζειν διὰ τὸ ἀμφίμακρον ἀσυντελές ἐστι τοῖς ἡρωΐζουσιν); ibid., 4, 849 (Ἐκ τοῦ μερίζεσθαι δὲ ἡ λεπτὴ μήρινθος τροπῇ, ὁποίαν πάσχει καὶ τὸ μερμηρίζειν καὶ ὁ μηρός καὶ μέρμηραι, αἱ φροντίδες. δοκοίη γὰρ ἂν συντεθεῖσθαι μὲν καὶ ἐστοιβάσθαι τὸ παχύ, μεμερίσθαι δὲ τὸ λεπτόν); Eustathius, Comm. Od. 1, 73 Stallbaum (εἰ καὶ τὸ μερμηρίζειν καὶ ἡ μέρμηρα καὶ τὸ ἀμερμηρεὶ ὧν καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἔσται μνεία, διὰ μέτρου ἀνάγκην τὸ ε τοῦ μερίζειν εἰς η ἔτρεψαν); ibid., 1, 73 (Ὅτι πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων, ὅμοιόν ἐστι τῷ, δαίεται ἦτορ. μερίζειν γάρ ἐστι καὶ τὸ δαίεσθαι καὶ τὸ μερμηρίζειν. τούτοις δὲ ὅμοιόν ἐστι ἐν μιᾷ λέξει, τὸ δαΐφρων, ἤτοι δαιόμενος τὰς φρένας τρόπῳ συμβουλῆς); Etym. Magnum, Kallierges, p. 580 (Μερμήριξε: Παρὰ τὸ μείρω, τὸ μερίζω, ἀφ’ οὗ τὸ φροντίζω. ‘Ἀλλ’ ὅγε μερμήριξεν’. Εἰς μέρη ἐμερίζετο, ἐμερίμνα. Καὶ διάνοια μὲν, ἡ ἑδραία· μέριμνα δὲ, ἡ μεριζομένη. Ἀπὸ τοῦ μερίζω, διπλασιασμῷ, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η, μερμηρίζω· οἱ γὰρ φροντίζοντες μερίζονται τὴν γνώμην. Ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τάδε καὶ τάδε μερίζεσθαι τὴν ψυχὴν τοῦ μεριμνῶντος. Ὅθεν καὶ μέρμηρας τὰς μερίμνας ἔνιοι λέγουσι. Τὸ δὲ μερίζω, παρὰ τὸ μείρω μερῶ μερίζω· ἢ παρὰ τὸ μέρος· τοῦτο, παρὰ τὸ μειοῦσθαι πρὸς τὸ ὅλον· ἢ παρὰ τὸ μείρω· μερίζεται γὰρ κατ’ ἐκεῖνα τὰ μέρη τὸ σῶμα. Καὶ τὸ μηρὸς δὲ, ὁμοίως); Ps.-Zonaras, Lexicon, mu, p. 1353 (Μερμαίρω. τὸ φροντίζω καὶ μεριμνῶ. καὶ μερμερίζειν. παρὰ τὸ μείρω, τὸ φροντίζω, [γίνεται μέρος, μερίζω,] καὶ διπλασιασμῷ μερμερίζω, [καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η μερμηρίζω.] ὁ γὰρ φροντίζων μερίζεται τὴν γνώμην); A Schol. Il. 1.189b Erbse (μερμήριξε: μερίζω μερμερίζω, καὶ ἐκτάσει μερμηρίζω, ὡς δάπτω δαρδάπτω); Geneva Schol. Il. 2.3 (μερμήριζε] εἰς μέρη ἐμερίζετο καὶ εἰς διανοίας. διάνοια μέν ἐστιν ἡ ἑδραία, μέριμνα δὲ ἡ μεριζομένη); Schol. Od. α 427c Pontani (πολλὰ φρεσὶ μερμηρίζων: εἰς πολλὰ μέρη μερίζων τὴν ψυχήν, καὶ ἐνθυμούμενος περὶ τῆς ἐσομένης ἐκκλησίας); ibid. 427e (μερμηρίζων: διανοούμενος, μεριμνῶν, εἰς πολλὰ μέρη διαιρῶν τὴν ψυχήν); Schol. Oppianum, Hal. 3.507 (μερμηρίζει· διανοεῖται, μερίζεται καὶ φροντίζει, βουλεύεται)

Modern etymology

Usually connected with μέρμερα ‘worthy of thought’ but the η remains an obstacle and the meaning of μέρμερα itself is not certain (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre