χείρ + δίδωμι

Validation

No

Last modification

Wed, 12/29/2021 - 12:50

Word-form

κέρδος

Transliteration (Word)

kerdos

English translation (word)

profit

Transliteration (Etymon)

cheire + didōmi

English translation (etymon)

hand + to give

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Gudianum, kappa, p. 317

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κέρδος, παρὰ τὸ χεὶρ χερὸς χέρδος καὶ κέρδος· κυρίως δὲ τὸ διὰ τῶν χειρῶν διδόμενον ἐπ’ ὠφελείᾳ· ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ κέαρ[ον] καὶ τὸ ἅδω τὸ ἀρέσκω. τὸ τὴν ψυχὴν εὐφραῖνον· ἢ παρὰ τὸ κέαρ καὶ τὸ ἡδύ.

Translation (En)

Kerdos "profit": from kheir, kheros "hand", *kherdos and kerdos; it refers properly to what is given in the hands as a benefit. There is also another etymology, from kear "heart" and hadō "to please", that which rejoices the soul. Or from kear "heart" and hēdu "pleasing".

Comment

Compositional etymology. The first element is identified as χείρ, which has a double stem, χειρ- (in AIonic-Attic prose) and  xerь (in poetry). The poetic form χερ- is assumed as the etymon, and provides the first syllable κερ- through a desperation of the velar stop (hence the intermediate step *χέρδος). The second element is identified as the verb "to give"

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges, p. 505 (idem); Scholia in Aristophanem, Plutum 520 (κέρδος κυρίως τὸ εἰς χεῖρας διδόμενον ἀργύριον κέρδος τι ὄν).

Modern etymology

May be cognate with Old Irish cerd "art, handwork". Within Greek, belongs with κόρδυς· πανοῦργος (Hsch), from *kr̥̥d-u- (Beekes, EDG).

Persistence in Modern Greek

MG still has κέρδος "profit"

Entry By

Le Feuvre