πέτομαι + ἄνω2

Validation

No

Last modification

Sun, 12/19/2021 - 18:40

Word-form

πετεηνόν

Transliteration (Word)

peteēnos

English translation (word)

winged animal

Transliteration (Etymon)

petomai + anō2

English translation (etymon)

to fly + upwards

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Scholia in Hesiodum, Op. 275

Ed.

T. Gaisford, Poetae minores Graeci [Scholia ad Hesiodum], vol. 2, Leipzig: Kühn, 1823

Quotation

Πετεινόν, παρὰ τὸ ἐν τῷ πέτεσθαι τείνειν τὸ πτερόν· πετεηνόν δὲ, παρὰ τὸ ἐν τῷ πέτεσθαι ἄνω, οἱονεὶ τὸ ὑψιπετές· ὅθεν τὸ μὲν δίφθογγος, τὸ δὲ ἦτα γραφεῖται

Translation (En)

Peteinon "winged", from the fact that it stretches (teinein) its wings (pteron) while flying; but peteēnon "winged" from the fact that it flies (petesthai) upwards (anō), as in hupsipetēs "flying high". This is why the former is spelled with a diphthong and the latter with eta.

Comment

Compositional etymology meant to account for the Homeric variant πετεηνόν. The word is parsed as a compound Verb + Adverb, although all Greek compounds consisting of a verb and an adverb have the adverb in first position, starting from the ὑψιπετής which Tzetzes provides as a synonym. The two variants, poetic πετεηνόν and regular πετεινόν, are justified by two different etymologies.

Parallels

Scholia et glossae in Sophoclis Ajacem 140c (recentiora) (πτηνὸν λέγεται τὸ εἰς ὕψος πετόμενον ἀπὸ τοῦ πέτεσθαι ἄνω ὥσπερ τὸ πετεινὸν ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ πέτεσθαι τείνειν τὸ πτερόν)

Modern etymology

Derivative of πέτομαι "to fly", from PIE *peth2-. Belongs with ποτάομαι "to fly", πτερόν "wing", πτηνός "winged", ὑψιπετής "high-flying" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has πετεινός "rooster", πετεινάρι "cockerel", but the Homeric form is not preserved

Entry By

Le Feuvre