ὅλος + φρονέω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ὀλοόφρονος

Transliteration (Word)

oloophrōn

English translation (word)

baleful, crafty

Transliteration (Etymon)

holos + phroneō

English translation (etymon)

whole + to think

Author

Cleanthes

Century

4-3 BC

Reference

Fr. 549

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, Leipzig, Teubner 1905 (1968), I, 549

Source

Scholia in Odysseam

Ref.

Schol. Od. α 52b1 Pontani

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros α—β, Vol. I. Rome:Edizioni di Storia e Letteratura, 2007

Quotation

ὀλοόφρονος] Κλεάνθης δασύνει· τοῦ περὶ τῶν ὅλων φρονοῦντος

Translation (En)

oloophronos "baleful": Cleanthes spelled it with a rough breathing: the one peri tōn olōn phronōn "who is mindful of everything".

Comment

Here is a Stoic etymology for a Homeric adjective referring in this context to Atlas (Od.1.52). Cleanthes' analysis is based on the Stoic identification between Atlas and the Providence. The main point of this etymology is the rough breathing inserted by Cleanthes to support his analysis: Atlas is mindful of the whole world.

Parallels

Cornutus, Theologiae graecae compendium 26 (ὀλοόφρονα δ’ αὐτὸν (Ἄτλαντα) εἰρῆσθαι διὰ τὸ περὶ τῶν ὅλων φροντίζειν καὶ προνοεῖσθαι τῆς πάντων αὐτοῦ τῶν μερῶν σωτηρίας); Porphyrius, Quaestionum ad Odysseam pertinentium reliquiae, 11, 322 (ὀλοόφρονος οὖν τοῦ ὀλοὰ τοῖς ἀδίκοις φρονοῦντος. ἢ τοῦ τέλεια φρονοῦντος); Eustathius, Comm. Od. 1, 17 Stallbaum (τὸν Ἄτλαντα ... οἱ μὲν ἀλληγοροῦσιν εἰς τὴν ἀκάματον καὶ ἀκοπίατον πρόνοιαν, τὴν πάντων αἰτίαν, καὶ ὀλοόφρονα τὸν τοιοῦτον Ἄτλαντα νοοῦσιν, ὡς τὸν ὑπὲρ ὅλων φρονοῦντα ἤγουν τῶν ὅλων φροντιστικόν. διὸ καὶ ὁ Κλεάνθης, ὥς φασιν, ἐδάσυνε τὸ ὁ τῆς ἀρχούσης); ibid., 1, 372 (Ὀλοόφρων δὲ ὁ Αἰήτης διὰ τὸ τοῦ ἤθους οὐχ’ ἱλαρὸν ὡς δηλοῖ τὰ κατὰ τὸν Ἰάσονα καὶ τὴν Μήδειαν. κατὰ δέ τινας, ὁ συνετὸς καὶ φρονῶν ὁλόκληρα); Schol. Od. (scholia vetera), 10.137 (ὀλοόφρονος] τοῦ συνετοῦ καὶ ὁλόκληρα φρονοῦντος. ἢ ὀλέθρια φρονοῦντος. καὶ γὰρ μάγος ἦν); Schol. Od. (scholia vetera), 11.322 (ὀλοόφρονος οὖν, τοῦ ὀλοὰ τοῖς ἀδίκοις φρονοῦντος. ἢ τοῦ τέλεια φρονοῦντος).

Bibliography

V.J. Matthews, "Atlas, Aietes and Minos ΟΛΟΟΦΡΩΝ: An Epic Epithet in the Odyssey", CP, 1978, 73.3, 228-232; F. Schironi, The Best of the Grammarians:Aristarchus of Samothrace on the Iliad, 2018, 341.

Modern etymology

Possessive compound of ὀλοός + φρήν "having deadly thoughts"

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Margelidon