ἀχλύς

Validation

No

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 10:20

Word-form

ὄχλος

Transliteration (Word)

okhlos

English translation (word)

crowd, trouble

Transliteration (Etymon)

akhlus

English translation (etymon)

mist

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 191

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ἠνώχλησε· (…) τὸ δὲ ἐνοχλῶ παρὰ τὸ ὀχλῶ, τοῦτο παρὰ τὸ ὄχλος, τοῦτο παρὰ τὸ ἄχλυς ἄχλος, καὶ τροπῇ τοῦ Α εἰς Ο, ὄχλος.

Translation (En)

ēnōkhlēse "impeded": enokhlô "to impede" comes from okhlô "to trouble", the latter from okhlos "crowd, trouble", the latter from akhlus "mist", *akhlos, and by change of the [a] into [o], okhlos.

Comment

The etymology is meant to account for the meaning "trouble", not the meaning "crowd" (see the distinction between two meanings in Lexica segueriana, glossae rhetoric, omicron 287: Ὄχλος: σημαίνει δύο, τὴν ὄχλησιν καὶ τὸ πλῆθος). Mist troubles the sight: the etymon ἀχλύς "mist" is the cause and the lemma ὄχλος "troupe" the consequence. The etymology is reversible: ἀχλύς is etymologized by ὄχλος, ὀχλέω in other sources (see ἀχλύς / ὀχλέω).

Parallels

Etym. Gudianum, eta, p. 246 (idem); Etym. Parvum, epsilon 45 (Ἐνοχλῶ· ἐκ τοῦ ὄχλος· τοῦτο παρὰ τὸ ἀχλύς· τοῦτο παρὰ τὸ ἄγαν καὶ τὸ εἰλῶ, τουτέστιν ἡ ἄγαν ἀποκλέπτουσα καὶ συγκλείουσα); Etym. Gudianum, epsilon, p. 479 (Ἐνοχλῶ· ἐκ τοῦ ὄχλος· τοῦτο παρὰ τὸ ἀχλύς· τοῦτο παρὰ τὸ ἄγαν καὶ τὸ εἰλύω, τουτέστιν ἡ ἄγαν ἀποκρύπτουσα καὶ συγκλείουσα); ibid., omicron, p. 445 (Ὄχλος, παρὰ τὸ εἵλλω τὸ συστρέφω, εἵλος καὶ ὄχλος· ἢ παρὰ τὴν ὄχλησιν· ἢ παρὰ τὸ ἀχλὺς ἄχλος καὶ ὄχλος, κατὰ τροπὴν τοῦ α εἰς ο); Etym. Magnum, Kallierges, p. 344 (Ἐνοχλῶ: Ἐκ τοῦ ὄχλος· τοῦτο παρὰ τὸ ἀχλύς)

Modern etymology

Probably derived from *wegh- "to carry on a vehicle", belonging with ὄχος "cart", ὀχέομαι "to drive", ϝέχω "to carry". From *wogh-(s)lo- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has όχλος "crowd" as a learned word

Entry By

Le Feuvre