χέω

Validation

No

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 09:40

Word-form

ἀχλύς

Transliteration (Word)

akhlus

English translation (word)

mist

Transliteration (Etymon)

kheō

English translation (etymon)

to pour

Author

Photius

Century

9 AD

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 250

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Quotation

ἀχλύς· ἔστι χέω καὶ ἐξ αὐτοῦ γίνεται χύω χύσω, ὥσπερ ῥέω ῥύω· ἐκ τοῦ χύσω ἀποβολῇ τοῦ ω χύς, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ χλύς, καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀχλύς, ἡ πάνυ κεχυμένη· ζόφος γάρ ἐστιν 

Translation (En)

akhlus "mist": there is kheō "to pour" and from it comes *khuō, khusō, as rheō "to flow", rhuō; from this khusō, through dropping of the [ō], *khus, and through the addition of [l], *khlus, and with the intensive alpha akhlus, the one entirely poured out; because it is darkness

Comment

Etymology drawn from the Homeric lines κατὰ δ’ ὀφθαλμῶν κέχυτ’ ἀχλύς (Il. 5.696, 16.344), κατ’ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλὺν (Il. 20.321). Co-occurrence is understood as an etymological figura, and the syllable [khlu] of ἀχλύς was then identified with the syllable [khu] of κέχυτο.

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges, p. 181 (Ἀχλύς: Σκοτία, ἀορασία, ἡ ἄγαν ἀλύουσα καὶ ἀποκρύπτουσα, παρὰ τὸ ἀλύω, τοῦ α ἐπιτατικοῦ   ὄντος. Ἢ ἀπὸ τοῦ ἄχω ἀχὺς καὶ ἀχλύς· παρὰ τὸ τὰς ὄψεις ἡμῶν ὀχλεῖν καὶ λυπεῖν. Ἔστι χέω· καὶ ἐξ αὐτοῦ γίνεται χύω, χύσω, ὥσπερ ῥέω, ῥύω· ἀποβολῇ τοῦ ω χύς· καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ, χλύς· καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α, ἀχλὺς, ἡ πάνυ κεχυμένη· ζόφος γάρ ἐστιν. Ἢ παρὰ τὸ ἄγαν καὶ τὸ εἰλῶ, ἡ ἄγαν συγκλείουσα καὶ ἀποκρύπτουσα)

Modern etymology

Isolated within Greek. PIE *h2ghlu- "mist", cognate with OPr. aglo "rain" and Arm. ałǰamułǰk' "darkness" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has αχλή as a learned word

Entry By

Le Feuvre