εὖ + ἔχω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

λευκός

Transliteration (Word)

leukos

English translation (word)

white

Transliteration (Etymon)

eu + ekhō

English translation (etymon)

well + to have

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, lambda, p. 366

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

 
Λευκὸν, παρὰ τὸ τηρεῖσθαι τὸ εὖ ἤγουν τὸ καλὸν, τουτ᾽ ἔστι τὸ φῶς αὐτό.

Translation (En)

Leukon "white": from the fact it keeps (tēreîsthai) its goodness (eu), that is, its quality, meaning its light itself

Comment

Compositional etymology parsing the word as a compound of εὖ and ἔχω "to hold", but the latter is not explicit and is replaced by the synonym τηρέω, which makes the meaning clearer (elliptic etymology). The initial [l] is probably considered an added letter. From the semantic point of view, the etymology relies on the association of white with light and purity, themselves seen as "good" (εὖ): what is white is pure, therefore good.

Parallels

There is no parallel.

Modern etymology

Old inherited adjective meaning "bright" and derived from PIE *leuk- "light", connected with Lat. lux and within Greek with λεύσσω, λύχνος (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

"Λευκός" is still used in Modern Greek to designate: 1. white, and also in phrases such as "Λευκός Οίκος" (White House), "λευκή νύχτα" (a sleepless night), 2. pure, 3. colour close to white, 4. the covered with snow, 5. one of the human races

Entry By

Le Feuvre