κλείω1

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κλίσιον

Transliteration (Word)

klision

English translation (word)

outbuildings round a hut or a house

Transliteration (Etymon)

kleiō

English translation (etymon)

to shut, to close

Author

Dionysius Thrax

Century

2 BC

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 520

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Κλίσιον: Σημαίνει τὸν τόπον ἔνθα ἵσταται τὰ ζεύγη. Ὁ μὲν τεχνικὸς, διὰ τῆς ΕΙ διφθόγγου γράφει· ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς, διὰ τοῦ ι λέγει, ὅτι παρὰ τὸ κλ<ε>ίω (EM κλίνω) ἐστὶ, καὶ σημαίνει τὸ περιέχω. Καὶ ἐκεῖθεν κλίσις, καὶ κλίσιον, τὸ ὑποκοριστικόν· Τοῦτο παρὰ μὲν Ὁμήρῳ συστέλλει τὸ ι καὶ προπαροξύνεται, οἷον, ‘περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ’. Παρὰ δὲ τοῖς Ἀττικοῖς ἐκτείνεται τὸ ι, καὶ παροξύνεται, ὡς τὸ θηρίον·

Translation (En)

Klision "outbuildings round a hut": it means the place where the yokes are kept. The author of the Tekhnē writes it with the diphthong [ei], whereas Herodian writes it with [I]. Because it comes from kleiō "to shut" (EM: klinō), and it means "to contain". And from there come klisis "enclosing" and klision the diminutive. In Homer this word shortens the [I] and is proparoxytone, as in ‘and all around was a klision" (Od. 24.208). In Attic the [I] is long and the word is paroxytone as thērion "animal".

Comment

The text of the Etym. Magnum has wrongly κλίνω, the Byzantine form for "to close" being κλείνω as in Modern Greek. Lentz (Herodian, Peri orthographias, III/2, p. 415) correctly restores κλείω "to close", because of the meaning περιέχειν. There was a controversy on the spelling of the word. Dionysius Thrax wrote κλείσιον and justified this spelling by a derivational etymology from κλείω: the κλείσιον is what encloses. Herodian on the other hand wrote κλίσιον, and probably advocated the etymology by κλίνω, although this is not explicit in the Etym. Magnum. The spelling κλείσιον is indeed found in manuscripts (Lysias, In Eratosthenem 18).

Parallels

Pollux, Onomasticon 9, 50 (καὶ σταθμὸς δ’ ἂν καλοῖτο ἡ τῶν ὑποζυγίων στάσις, καὶ κλείσιον παρὰ τὸ κεκλεῖσθαι); Porphyrius, Quaestionum homericarum ad Odysseam pertinentium reliquiae 24.208 (ἄλλο δὲ τὸ παρὰ Ἀττικοῖς κλίσιον· τοῦτο μὲν γὰρ ἁμαξῶν καὶ ζευγῶν δεκτικόν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, φησὶ Δωρόθεος, ἀπὸ τοῦ κεκλίσθαι κατωνομάσθαι, τοῦ σημαίνοντος τὸ περιειληφέναι καὶ περιέχειν, περιέχειν δὲ ἐν μέσῳ τὸν οἶκον)

Cf. for another word of the same groupe Photius, Lexicon, kappa 790 Theodoridis (κλισιάδες· αἱ μεγάλαι θύραι τῆς αὐλῆς, δι’ ὧν ζεῦγος εἰσελαύνεται· καλοῦνται δὲ οὕτως διὰ τὸ κεκλεῖσθαι κατὰ τὸ πλεῖστον)

Modern etymology

Κλίσιον belongs to the group of κλίνω "to lean, to recline", PIE *klei- "to lean" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word no longer exists in MG

Entry By

Le Feuvre