οἶμος

Validation

Yes

Word-form

παροιμία

Transliteration (Word)

paroimia

English translation (word)

proverb

Transliteration (Etymon)

oïmos

English translation (etymon)

way

Author

Apostolius

Century

15 AD

Source

Id.

Ref.

Proverbs, pref. 4 & 7

Ed.

Corpus Paroemiographorum Graecorum, E.L. Leutsch & F.G. Schneidewin 1839-1851)

Quotation

παροιμία ἐστὶ διήγημα παροδικὸν, ἢ ῥῆμα τετριμμένον ἐν τῇ  χρήσει τῶν γε πολλῶν, ἀπό τε μικρῶν τινῶν καὶ ὀλίγων ἐφ' ὅμοια πλείω καὶ μείζω μεταληφθῆναι δυνάμενον […] ἡ δὲ παροιμία ἐκ τῆς παρὰ προθέσεως καὶ τοῦ οἶμος ἡ ὁδός• παραοιμία καὶ παροιμία• ἤτοι τὸ παροδικὸν τρίμμα τε καὶ διήγημα

Translation (En)

Paroimiaproverb” is a tale told parodikon by the way”, or an very common expression used by people, that can be transferred from trivial and minor matters to major and important ones […] Paroimia (“Proverb”) derives from the prefix para (“along”) and oïmos (way”), which is the road : paraoimia or paroimia. Or : a threadbare tale told by the way

 

Comment

Associated in the same text to another etymon (ὅμοια)

Parallels

Hesychius, Lex. O.276. Photius, Lex. O.320.12 & Π.398.20. Suda ΟΙ 97 & Π 733. Lexica Segueriana O.313.32 & 333.17

Modern etymology

Unclear. May be derived from oimē "song, tale".

Persistence in modern Greek

"Παροιμία" is used in Modern Greek to denote a popular phrase/formulation which expresses something true in a brief but allegorical way, a formulation that originates from people's experience (Triandafyllidis Dictionary of MG).